Välkommen till Skilsmässa24 – webbplatsen för Dig som har frågor och funderingar kring den formella delen av en skilsmässa, d v s de rättsliga reglerna avseende skilsmässa. Här kan Du finna information om hur och var Du skiljer Dig, betänketid, bodelning, vårdnad, umgänge, barns boende och en rad andra frågor som kan bli aktuella i samband med en skilsmässa.

Här nedan följer en översiktlig redogörelse över de grundläggande reglerna i samband en skilsmässa. Därefter kan Du fördjupa Dig genom att läsa artiklarna på vår artikelsida.

Allmänt om skilsmässa

Den formella beteckningen på en skilsmässa är äktenskapsskillnad. Det finns således inte någon skillnad mellan skilsmässa och äktenskapsskillnad. I formell lagtext används uteslutande uttrycket äktenskapsskillnad.

Ett äktenskap kan endast upphöra genom skilsmässa eller genom att en av makarna avlider. En skilsmässa således är det enda sättet för att för att ett äktenskap ska upphöra under tiden som makarna är i livet.

I vissa rättssystem måste man ange skälen till att man vill skiljas. Så är inte fallet i svensk rätt där Du inte behöver ange några som helst till varför Du vill skiljas och det är inte heller möjligt för den andra parten att kräva att Du anger några skäl till skilsmässan. Det är således helt tillräckligt att Du endast att Du anger att Du vill skiljas för att domstolen ska bevilja ansökan.

I samband med skilsmässan upphör även de rättigheter och skyldigheter som följer med ett äktenskap.

Reglerna om skilsmässa återfinns i äktenskapsbalken framförallt dess 5 kap.

Ansökan om skilsmässa

En ansökan om skilsmässa ska lämnas in till tingsrätten i den ort där en av makarna har sitt hemvist. Detta gäller oavsett om man har gift sig kyrkligt eller borgerligt. Har ingen av makarna hemvist här i landet, tas målet upp av Stockholms tingsrätt.

Ansökan ska vara skriftlig och i samband med ansökan ska även en ansökningsavgift betalas till domstolen. Erläggs inte denna avgift kommer domstolen inte att ta upp ärendet.

En ansökan om skilsmässa kan göras av såväl båda som endast en av makarna.

Tiden från ansökan till dess att skilsmässan beviljas

En ansökan om skilsmässa handläggs relativt omgående av domstolen. I vissa fall kan emellertid inte domstolen bevilja skilsmässan utan måste först förordna om en betänketid. Dessa regler är avsedda att förhindra ”förhastade” skilsmässor när barn är involverade. För det fall att makarna har hemmaboende barn under 16 år gäller därför särskilda regler avseende betänketid innan domstolen kan bevilja ansökan.

Regler om betänketid gäller även i flertalet fall där en makarna motsätter sig skilsmässan även om makarna inte har några hemmavarande barn.

När en skilsmässa måste föregås av betänketid måste någon av makarna därefter fullfölja ansökan genom att skicka in en ny handling till domstolen. Ansöker inte någon av makarna om fullföljd kommer ansökan att ”förfalla” och makarna är gifta som tidigare.

Bodelning

I samband med en skilsmässa ska ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom en bodelning, d v s ett förfarande där makarna delar upp den egendom som utgör giftorättsgods. Bodelning behövs dock inte, om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Bodelningen ska upprättas i skrift i form av ett s k bodelningsavtal vilket ska skrivas under av båda makarna. Kommer makarna inte överens om bodelningsavtalet kan någon av makarna vända sig till tingsrätten och begära att domstolen utser en bodelningsförrättare som har i uppdrag att genomföra bodelning. Bodelningsförrättaren är oftast en advokat med särskild kompetens på detta område.

Andra frågor i samband med en skilsmässa

Beroende på familjesituationen kan en rad andra frågor aktualiseras i samband med det att man skiljer sig. Som exempel på sådan frågor kan framförallt allt nämnas frågor rörande vårdnad av barn, barns boende, underhåll m m. En stor del av dessa frågor kan Du läsa mer om under får artikelsida där det finns artiklar som behandlar de flesta ämnen som har samband med en skilsmässa.

Dags för skilsmässa